[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : CLUSTER 17 เปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานเปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพั
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 439
Bookmark and Share


CLUSTER 17 เปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         
วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานเปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17)” พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster17) (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสำคัญ (Flagship Project) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 อาทิเช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2,โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ฯ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     Coaching Team ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 26 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 26 ธ.ค. 2562
     ผช.เลขา กพฐ. เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 23 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 22 ธ.ค. 2562
     เลขา กพฐ. เปิดงานศิลป์ภาคเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 69 22 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.