[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ขยายผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 94
Bookmark and Share


               สพม.39 ขยายผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
          นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรบานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กบครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 2. เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย และ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพของครูผู้สอน และนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีวิทยาการผู้มากความสามารถและมีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย คือ นางธัญชนก มีพยุง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และตรัยมิตร รูปใส ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 171 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล การจัดทำ MOU ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 5 ธ.ค. 2562
     สพม.39 มอบสิ่งของ เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” 4 ธ.ค. 2562
     สพม.39 เฝ้าส่งเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 ธ.ค. 2562
     สพม.39 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 2 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.