[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 191
Bookmark and Share


สพม.39 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างระบบคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กระทรวงต่าง ๆ ในการร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยจุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ มีจำนวน 70 คน จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 28 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     Coaching Team ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 26 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 26 ธ.ค. 2562
     ผช.เลขา กพฐ. เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 23 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 22 ธ.ค. 2562
     เลขา กพฐ. เปิดงานศิลป์ภาคเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 69 22 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.