[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 34
Bookmark and Share


โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

          นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนครูนำนวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และเพื่อจัดกิจกรรมการแสดงผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู
            ทั้งนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้ที่ร่วมกลุ่ม PLC จำนวนทั้งสิ้น 170 คน เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.39 ถวายภัตตาหารเพลสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 5 เม.ย. 2562
     สพม.39 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 ถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2 เม.ย. 2562
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบเกียรติบัตรยกย่อง 5 นักเรียนทุนของรัฐบาลไทย เข้าศึกษาสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น 28 มี.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 13/2562 28 มี.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 26 มี.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.