[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.39
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : สพม.39 ประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ
ผู้เขียน : น.ส.อลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 156
Bookmark and Share


                   สพม.39 ประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องร่วมประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     Coaching Team ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 26 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 26 ธ.ค. 2562
     ผช.เลขา กพฐ. เปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 23 ธ.ค. 2562
     สพม.39 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 22 ธ.ค. 2562
     เลขา กพฐ. เปิดงานศิลป์ภาคเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 69 22 ธ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.